Fecoht Informa

Fecoht Informa

28 marzo 2014

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS PARA O ANO 2014


ORDE DO 11 DE MARZO DE 2014, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES POLAS QUE SE REXERÁ A CONCESIÓN DA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS PARA O ANO 2014


OBXECTO
Establecer as bases polas que se rexerá a concesión da prestación familiar polos fillos e fillas menores de tres anos, así como a convocatoria destas axudas para o ano 2014.
PERSOAS BENEFICIARIAS

Persoas que teñan fillos ou fillas menores de tres anos en 1 de xaneiro de 2014 e que, durante o ano 2012, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo irpf correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas facelo.
No caso de fillos ou fillas adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2012 e o 31 de decembro de 2013, a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.
REQUISITOS
           Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
           Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

TIPO DE AXUDA E CONTÍA
A prestación consistirá nun pagamento único de 360 euros por cada fillo ou filla menor de tres anos.

SOLICITUDE
A solicitude formalizarase no formulario normalizado e, no caso de nova solicitude, xuntarase a documentación necesaria.
PRAZO DE PRESENTACIÓN
O prazo remata o 26 de abril de 2014.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Preferentemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es

Tamén se poden presentar en soporte papel utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. En caso de enviala por correo postal, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario.
RESOLUCIÓN
Correspóndelle á Consellería de Traballo e Benestar, no prazo de cinco meses contado desde o día seguinte ao da data en que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido o dito prazo sen se ditar resolución expresa, as solicitudes teranse por desestimadas.
PAGAMENTO
O pagamento das prestacións reguladas nesta orde farase unicamente na conta bancaria que as persoas solicitantes fagan constar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario